Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020
của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021